Pages

Sunday, December 15, 2013

Ideals

People keep telling me I´m living in a different pink world in which I see life like a fairy-tale. But may be it is the exact opposite:  I am very aware there is evil and that´s the reason I strongly believe in the good things. I believe that people can do miracles by unselfish acts and that love is saving the world. From an unknown reason it is considered like a cliché although the every day reality proves that it is what we all still need to work very hard on. And what are your ideals? :)
 
Lidi mi říkávají, že si žiju v jakémsi růžovém světě, ve kterém vidím svět jako pohádku. Možná je to ale právě naopak: jsem si moc dobře vědomá toho, že je na světě mnoha zla, ale možná právě proto silně věřím v to dobré. Věřím, že lidé dokážou dělat zázraky nezištnými skutky a že láska zachraňuje svět. Z mě nepochopitelných důvodů je takový názor považován za klišé, přitom nám každodenní realita dokazuje, že právě na tom pořád všichni potřebujeme ještě hodně zapracovat. A jaké ideály máte vy? :)

 
 
And as you can see I also like to wear thing other people consider like "too sweet", "too pink" or "too romantic". And I think I´ll never change :).
A jak si můžete všimnout, nosím ráda věci, které jiní považují za "moc sladké", "moc růžové" nebo "moc romantické". A myslím, že už se nezměním :).
 

Happy Sunday, everyone!
Všem vám přeju krásnou neděli!

xx
Audrey

Tuesday, December 10, 2013

Christmas - There is always something you can look forward to


Somebody is may be disturbed to even hear about Christmas because it could be a stressful rush, attacks of commerce or a reminder of something painful. Well, we can´t plan Christmas or our lives. May be we only have big demands. Christmas doesn´t have to be perfect and yet there can be something magic about it. You won´t be surprised by this but I believe in miracles (and not only Christmas miracles but miracles during the whole year). And I believe that we can at least try to do something nice for someone else  and we can enjoy a time with those we are lucky enough to be with. And those moments can be real Christmas miracles, then.

Někoho možná zneklidňuje už jen pouhá představa Vánoc jako stresujícího shonu, útoků komerce nebo připomínky  něčeho bolestného. No, Vánoce si asi nelze naplánovat, stejně jako si nemůžeme nalinkovat život. Možná jsou to právě přílišné nároky, které na tyto svátky klademe. Vánoce nemusí být hned dokonalé a přesto snad v sobě mohou mít cosi skutečně kouzelného. Asi vás to u mě nepřekvapí, ale věřím na zázraky (a to nejen o Vánocích, ale po celý rok). A věřím, že se můžeme vynasnažit alespoň udělat jeden pro druhého něco milého a těšit se z toho, s kým máme to štěstí být. A takové okamžiky pak mohou být  pravými vánočními zázraky.


xx
Audrey
Modelka: náš pejsek Neri :). Model: Our dog Neri:) .                                           Hair by Pearl. Účes mi vytvořila Pearl.Sunday, December 1, 2013

Trains...

Railway station, tracks, the scent of  the faraway lands (even not so far away), board with train departures, new book, new place, new adventures...Sometimes you just know that it´s start of something new and maybe better? Thanks to that feeling even triffles can make me happy. And to me they are more important than they may seem. Spontaneous trip...the way somebody looks at me...song that exactly reflects my mood....tattoo from a chewing gum...woman who is trying to read the name of the book in my hands...random reunion...Christmas in the air...
Who´s going with me next time?

Nádraží, koleje, vůně dálek (i ne tak dalekých), čekací hala, tabule s odjezdy vlaků, nová knížka, nové místo, nové zážitky...Někdy prostě víte, že je to začátek něčeho nového a možná lepšího? K radosti mi potom stačí maličkosti, které pro mě v té chvíli znamenají víc, než se může zdát. Spontánní výlet...způsob, jakým se na mě někdo dívá...písnička, která úplně vystihuje mojí náladu...tetování ze žvýkačky...paní, která se snaží přečíst, co vlastně držím v ruce za knížku...náhodné setkání....Vánoce ve vzduchu...
Kdo jede příště se mnou?
XX
-Pearl