Pages

Sunday, July 29, 2012

Ibiza Time

Here are the first pics from Ibiza! I arrived to this island with my boyfriend Marcos (we desperately needed a vacation) and we couldn´t help falling in love with this great place. Beach, sun, sea, party, party, party, beach, sun, sea, party, party, party ... and all over again :). Everyone appreciates Ibiza for it´s amazing clubs and famous DJs shows - and they have a reason for that. We have visited Cream with Paul van Dyk and Calvin Harris in Amnesia, Hed Kandi Ibiza Ten Years in Es Paradis (best party I´ve ever been!!), Eden and many beach lounge bars like Bay Bar. But there is more. Ibiza is so free in so many respects. People here are cheerful, friendly and they smile at you all the time. There are no worries in Ibiza. At least that´s my impression. What could one be bothered about in this place, anyway? .))

P.S.: Get ready for more Ibiza posts :). Hope you´ll like it.

Tady jsou první fotky z Ibizy! Přijeli jsme na tento ostrov s mým přítelem Marcosem (akutně jsme potřebovali dovolenou) a nemohli jsme se do tohoto místa nezamilovat. Pláž, slunce, moře, party, party, party, pláž, slunce, moře, party, party, party ... a tak pořád dokola :). Všichni vyzdvihují Ibizu kvůli jejím skvělým klubům a show slavných DJů - a mají k tomu důvod. My jsme byli na Paul van Dykovi a Caĺvinu Harrisovi v rámci akce Cream v Amnesia a na Hed Kandi akci 10 let Ibiza v Es Paradis (nejlepší party na které jsem kdy byla), v Edenu a v  plážových lounge barech jako je třeba Bay Bar. Ale Ibiza, to je ještě víc. V mnoha ohledech je tolik svobodná. Lidé jsou veselí, přátelští a pořád se na vás usmívají. Na Ibize nejsou žádné starosti. Alespoň takový je můj dojem. S čím byste si na takovém místě vůbec chtěli lámat hlavu? .))

P. S.: Chystám další příspěvky o Ibize. Doufám, že vás jimi potěším.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Audrey
Silk H&M dress in navy blue, navy bracelet with anchor, big flower ring, red basket (gift brought to me from Sicily) and my favourite high heels from last year shopping in Italian boutiques.

Hedvábné šaty v námořnické modři z H&M, námořnický náramek s kotvou, prsten s květinou, košík v rudě červené barvě (dárek ze Sicílie) a moje oblíbené lodičky, které jsem koupila v italském butiku minulý rok.
Photographed by Marcos.

Friday, July 27, 2012

Italia

Although I´m in Italy only for a couple days I´m starting to feel like a real Italian :)). I lie on the beach, I swim, I do shopping or I explore more sightseeing and museums of Rome and all these activities I mix of course with pizza, spaghetti, ice-cream and the best Italian coffee. I haven´t still mentioned one essential thing and that is opera that we associate with Italy like we do the chocolate with Belgium. It just can´t be omitted. When the first tones of a famous aria start in a theatre, there is immediately singing coming from the auditorium and then one gets the right Italian mood. I went to a performance of Vincenzo Bellini´s Norma. It is a love story between Roman proconsul Pollione and Gallic priestess Norma. The remains of Caracalla´s spa afforded the genuine atmosphere under the open sky.


Sice jsem v Itálii jenom pár dní, ale už jsem si začala připadat jako pravá Italka :)). Buď ležím na pláži, plavu, nakupuju nebo prozkoumávám další památky a muzea Říma a všechny tyhle aktivity samozřejmě prokládám pizzou, špagetami, zmrzlinou a nejlepší italskou kávou. Jednu zásadní věc jsem zatím nezmínila a tou je opera, která patří k Itálii asi tak jako čokoláda k Belgii, prostě se nedá vynechat. Když totiž v divadle zazní první tóny známé árie, z hlediště se okamžitě ozve zpěv doplňující zpěváky a to člověk teprve dostane tu správnou italskou náladu. Já jsem šla na operu Norma od Vincenza Belliniho. Hlavním námětem je milostný příběh mezi římským prokonzulem Pollione a galskou kněžkou Normou. Tu pravou strhující atmosféru dodaly představení ruiny Caracallových lázní pod širým nebem.

xx
-Pearl
I decided to wear  a simple and elegant outfit. Zara greyish-pink airy Dress, new high-heels from Italian boutique and a mini clutch with newspaper print borrowed from my friend.


   Rozhodla jsem se pro jednoduchý a elegantní outfit. Ke svým oblíbeným starorůžovým, nadýchaným šatům ze Zary jsem si obula nové lodičky z italského butiku a kamarádka mi půjčila mini psaníčko s novinovým potiskem.Monday, July 23, 2012

Little blue dress

Today you´re meeting little blue dress designed by Audrey. It´s a simple style and the material has a subtle floral pattern. An unusaual type of neckline together with backless  dimension are supposed to create sexy but also sophisticated look suitable for day or evening event.

Dnes vás seznámíme s malými modrými šaty, které navrhla Audrey. Mají jednoduchý střih s jemným květinovým vzorem. Neobvyklý typ výstřihu má spolu s odhalenými zády vytvořit sexy a zároveň rafinovaný vzhled vhodný pro dennní nošení i na večer.

xx
-Audrey and Pearl                             


Dress designed by Audrey, created by Audrey and Helga. Here with gold Mango belt.

Šaty, které navrhla Audrey, ušily je Audrey a Helga. Zde se zlatým páskem z Mango.
Tuesday, July 17, 2012

Firenze

During my holiday in Rome I decided to take super quick train to Florence. This "Athens of the Middle Ages" has the real Renaissance magic. I just enjoyed walking through the streets influenced by the famous Medici family. But the most charming monument for me was definitely Ponte Vecchio across the river Arno, where goldsmiths´ shops from the 17th century are. I felt like the city kept surprising me with something all the time. The best surprise was the exhibition of fashion in Palazzo Pitti called: Fashion - A World of Similarities and Differences. At the end another surprising moment came when I found a gelateria with the richest selection of ice-creams!

 

Během mých prázdnin v Římě jsem se rozhodla zajet si rychlým vlakem do Florencie. Tyto "Athény středověku" mají pravé renesanční kouzlo. Užívala jsem si procházky ulicemi ovlivněné slavným rodem Medicejských. Nejvíce okouzlující památkou pro mě ale bylo Ponte Vecchio přes řeku Arno, kde se nacházejí zlatnictví ze 17. století. Měla jsme pocit, jakoby mě město neustále něčím překvapovalo. Největším překvapením byla výstava v paláci Pitti: Móda - svět, kde se potkávají podobnosti a rozdíly. A poslední překvapení na závěr - gelateria s nejbohatším výběrem zmrzlin!

xx
-Pearl


I wore grey shorts and a black sweater with ornamented shoulders- I filled these two pieces with light by a delicate white colour: white sandals with a flower, pearl necklace and a white bow with a subtle floral pattern in hair. Everything was bought in small Italian boutiques in Rome and its neighbourhood. My friend borrowed me the blue and white bag with massive studs.

Šedivé šortky a černý svetr s ornamenty na ramenech jsem prozářila něžnou bílou barvou: bílé sandály s květinou, perlový náhrdelník a bílá mašle s jemným květinovým vzorem ve vlasech. Vše jsem koupila v maličkých italských buticích v Římě a okolí. Modro-bílou kabelku s masivními cvoky mi půjčila kamarádka.

Saturday, July 14, 2012

Le chapeau blanc

Do you know the feeling when all you want is living (at least for a while) in another era? It happens to me from time to time when I read good old novels, listen to classic jazz or watch old movies for too long.)). Actually I haven´t even decided which era I would prefer the best. I love the twenties for instance just like Gil Pender from Woody Allen´s "Midnight in Paris". I sometimes get the feeling that the amoral, spiritually empty, lost, hedonistic and brilliant Bright Young Things of the Twenties described by great authors are much more close to us and to our recent society than we think. I also admire elegant, graceful and feminine fashion of the fifties and the sixties with their queen Audrey Hepburn. Then I wonder what would it be like to live in those times and breathe the same air as my favourite personalities from the past did. Then (again like Gil) I notice that I share the same era with many personalities I absolutely love and admire and I realize there are some details I couldn´t find in another era than in ours.Those details that make recent time special. And the bonus is that I can keep some details from the past with me, co-create my presence and the future with them - and then life can be perhaps as colourful as a Gaudí mosaic is. And I do not mean only my little journeys to the past when I use and enjoy the oppurtunity of listening to jazz or putting on some retro cloths - that is just the begining...

What do you think? And what would be your Golden Age?

Znáte ten pocit, když si ze všeho nejvíc přejete (alespoň na chvíli) žít v jiné době? Mě se to občas stává, když čtu kvalitní staré romány, poslouchám klasický jazz nebo se příliš dlouho dívám na staré filmy.)). Vlastně jsem se ani nerozhodla, kterou dobu bych měla nejraději. Miluju například dvacátá léta stejně jako Gil Pender z "Půlnoci v Paříži". Občas mám pocit, že nemorální, duchovně prázdná, ztracená, hédonická a geniální Zlatá mládež dvacátých let vylíčená skvělými autory je nám a naší společnosti mnohem bližší, než si myslíme. Rovněž obdivuju elegantní, půvabnou a femininní módu padesátých a šedesátých let s jejich královnou Audrey Hepburn. Potom si říkám, jaké by to asi bylo žít v těch dobách a dýchat stejný vzduch jako moje oblíbené postavy z minulosti. Pak si (opět stejně jako Gil) všimnu, že sdílím stejnou dobu s mnoha osobnostmi, které miluji a obdivuji a uvědomím si, že jsou jisté detaily, které bych nenašla v jiné době, než je ta naše. Ty detaily, díky kterým je současnost výjimečná. A jako bonus si mohu ponechat některé ty detaily z minulosti, spoluutvářet s nimi svou přítomnost a budoucnost - a potom snad může být život pestrý jako Gaudího mozaika. A nemám teď na mysli jen své malé výlety do minulosti, ve kterých využiju možnosti zaposlouchat se do jazzu nebo vzít si nějaké retro šaty - to všechno je jen začátek...

A co si myslíte vy? Jaký by byl váš zlatý věk?

xx
-AudreyDuring this journey to the past I wear vintage scarf from the sixties, Zara dress, Gant wide hat, silver pearl necklace and silver bracelet, my 18th birthday ring with two sober diamonds and a pearl, and powdery high heels from a boutique in Italy.
Photographed at: interior of Art Deco Café Imperial (First Czechoslovak republic era) in Prague. The hotel was visited by the outstanding writer Franz Kafka.

Na cestu na tento výlet do minulosti jsem si oblékla vintage šátek ze šedesátých let, šaty Zara, široký klobouk Gant, stříbrný náhrdelník s perlou a stříbrný náramek, prstýnek k 18.narozeninám s dvěma decentníma diamantama a perlou, a lodičky v pudrové barvě z italského butiku.

Fotografováno v: interiéru Art Deco Café Imperial (prvorepublikové období) v Praze. Hotel navštěvoval jedinečný spisovatel Franz Kafka.

Thursday, July 12, 2012

Pearl at Lennon Wall

We both admire John Lennon and his ideas about love and peace. There is our favorite place in Prague (near Charles Bridge) called Lennon Wall in memory of the legend John Lennon. After he was assassinated this “Wailing Wall” has represented his symbolic grave and graffiti, mottos and poetry  related to John have appeared gradually. Once in a while we come to Lennon Wall and dream ... just “Imagine all the people living life in peace…” He wasn´t the only dreamer.

Obdivujeme Johna Lennona a jeho myšlenky o lásce a míru. Naším oblíbeným místem je Lennonova zeď v Praze blízko Karlova mostu věnovaná památce legendy John Lennon. Potom, co byl na Lennona spáchán atentát, se tato "Zeď nářků" stala jeho symbolickým hrobem a postupně se na ní začaly objevovat graffiti, mota a poezie odkazující na Johna a jeho ideály. My se občas zastavíme u Lennonovy zdi a zasníme se...
"Představte si všechny lidi , jak žijí v míru..."
Nebyl jediný, kdo o tom snil.

xx
-Audrey and PearlPhotographed by: Kíťa

Wednesday, July 11, 2012

Lace Mask

We would like to show you some of our designs. Here is the first one: black lace mask designed by Audrey. It was made from two types of fine laces (classic and floral print one). The satin ribbon fastening is comfortable and stylish at the same time. Hope you like it;).

Rády bychom vám ukázaly některé naše návrhy. Tady je první: černá krajková maska, kterou navrhla Audrey. Je vytvořena ze dvou druhů jemné krajky (klasické a s květinovým vzorem). Zapínání na saténovou mašli je pohodlné a stylové zároveň. Snad se vám to bude líbit;).


xx
-Audrey                                                                Periscope Party II


Elisabetta Franchi Dress (from DIVA shop),  Lace Mask and Shawl by Audrey, Mango Belt, Vintage Gloves