Pages

Sunday, August 31, 2014

You can do anything!

Check out these photos and backstage video by my lovely friends from LA Diana Dalsasso and Chefie Roussel. If someone had told me a year ago that this summer I would be a model posing for these amazing artists I wouldn't have believed it...Then I realized that if we dream big and try hard we can do absolutely anything!

XX
-Pearl

Podívejte se na další fotky a backstage video od mých přátel z LA Diana Dalsasso a Chefie Roussel. Kdyby mi někdo před rokem řekl, že budu tohle léto dělat modelku dvěma tak skvělým umělcům, nevěřila bych tomu...Takže jsem si uvědomila, že když se ve snění nedržíme při zemi a něco pro ten sen uděláme, tak můžeme dokázat naprosto cokoliv!

XX
-Pearl

 

Sunday, August 17, 2014

Spanish Stairs

When I looked at our holiday photos I wondered, that on a vacation it is not so hard to "live just for today". But when you return to the reality (where you can't drink three espressos a day or take an evening walk around Colosseum or just sunbath at the beach) it's not so simple. You come back home and there's school, work and definitely lots of worries waiting for you. So what now? Live from one weekend to another? And just exist from one working day to another? Well, sure that's also a possibility. But you'll become one of those persons, who overly use words like ordinarinesseverydayness and stress. And the answer of those people to the question: "How are you?" is always the same: "Well..you know..." Honestly I don't know and I really don't want to know. :D I think that a manual to a truly happy life is to do something differently every single day. Because when was the last time you did something different? Learnt something new? Did something crazy? Or just smiled a lit bit more during the day? Try it tomorrow. :)

XX
-Pearl

Když jsem se zpětně dívala na naše prázdninové fotky, tak mě napadlo, že na dovolené je velice jednoduché žít "Jen pro ten dnešní den", jak zpívá Ondřej Havelka. Když se ale vrátíte zpátky do reality, kde si nemůžete chodit třikrát denně na espresso, procházet se u nočního Kolosea nebo se jen tak opalovat na pláži, tak už to tak jednoduché není. Vrátíte se domů, kde na vás čeká škola, práce a rozhodně starosti. Takže co teď? Žít od víkendu k víkendu? A pracovní dny plné povinností jen přežívat? Samozřejmě je to možnost, ale stane se z vás přesně ten člověk, který nadměrně používá slovo všednost, každodennost a stres. A odpověď těchto lidí na otázku:"Jak se máš?" je vždy stejná:"No tak...znáš to..." Upřímně neznám a ani znát nechci. :D Myslím, že návod na skutečně šťastný život je každý den udělat něco trochu jinak. Protože kdy jste naposledy udělali něco jinak? Naučili se něco nového? Udělali něco bláznivého? Nebo se třeba přes den víc usmáli? Zkuste to hned zítra. :)

XX
-Pearl
Sunday, August 10, 2014

La Dolce Vita


Here is the second part of Villa Gulia post. I am wearing my new Converse shoes, that I got from my friends and I matched them with dark blue suspenders, Michael Kors clutch and my boyfriend's LV shirt.
More posts from Rome are about to come!

XX
-Pearl

Druhá část příspěvku z Villa Gulia je tady. Na sobě mám nové conversky, které jsem dostala od kamarádů  a ty jsem zkombinovala s modrými kšandami, Micheal Kors psaníčkem a přítelovou LV košilí. :)
Čekejte víc příspěvků z Říma!

XX
-Pearl

Sunday, August 3, 2014

La Dolce Vita

We have discovered a beautiful place in Rome which wasn´t even full with tourists. A magnificent Villa Giulia with its unique gardens and decorations, now a Museo Nazionale Etrusco, is the crown jewel of Mannerist architecture. Artists like Vasari or Michelangelo have worked here. And since we totally fell in love with the gardens, structures and the nymhaeum we stopped there for quite a long time and done a photoshoot there. So here is the first part of special long post :).

V Římě jsme s Pearl objevily překrásné místo, které ani nebylo přeplněné turisty. Byla to skvostná Villa Giulia a její zahrady, opravdový klenot manýrismu. Velcí umělci jako Vasari či Michelangelo zde zanechali svou stopu. V současnosti budova slouží jako Museo Nazionale Etrusco. 
A protože jsme naprosto propadly atmosféře komplexu zahrad, sloupů, soch a nymfea, strávily jsme zde hodně času a fotily a fotily...Přinášíme vám tedy první část speciálního dlouhého příspěvku :).

Have a lovely week!
Krásný víkend!

xx
AudreyDress: designed by Audrey, Sunnies: Zara, Belt: Primark, Shoes and scarf: cute italian boutique

                                                                       Let´s fly..