Pages

Sunday, December 15, 2013

Ideals

People keep telling me I´m living in a different pink world in which I see life like a fairy-tale. But may be it is the exact opposite:  I am very aware there is evil and that´s the reason I strongly believe in the good things. I believe that people can do miracles by unselfish acts and that love is saving the world. From an unknown reason it is considered like a cliché although the every day reality proves that it is what we all still need to work very hard on. And what are your ideals? :)
 
Lidi mi říkávají, že si žiju v jakémsi růžovém světě, ve kterém vidím svět jako pohádku. Možná je to ale právě naopak: jsem si moc dobře vědomá toho, že je na světě mnoha zla, ale možná právě proto silně věřím v to dobré. Věřím, že lidé dokážou dělat zázraky nezištnými skutky a že láska zachraňuje svět. Z mě nepochopitelných důvodů je takový názor považován za klišé, přitom nám každodenní realita dokazuje, že právě na tom pořád všichni potřebujeme ještě hodně zapracovat. A jaké ideály máte vy? :)

 
 
And as you can see I also like to wear thing other people consider like "too sweet", "too pink" or "too romantic". And I think I´ll never change :).
A jak si můžete všimnout, nosím ráda věci, které jiní považují za "moc sladké", "moc růžové" nebo "moc romantické". A myslím, že už se nezměním :).
 

Happy Sunday, everyone!
Všem vám přeju krásnou neděli!

xx
Audrey

Tuesday, December 10, 2013

Christmas - There is always something you can look forward to


Somebody is may be disturbed to even hear about Christmas because it could be a stressful rush, attacks of commerce or a reminder of something painful. Well, we can´t plan Christmas or our lives. May be we only have big demands. Christmas doesn´t have to be perfect and yet there can be something magic about it. You won´t be surprised by this but I believe in miracles (and not only Christmas miracles but miracles during the whole year). And I believe that we can at least try to do something nice for someone else  and we can enjoy a time with those we are lucky enough to be with. And those moments can be real Christmas miracles, then.

Někoho možná zneklidňuje už jen pouhá představa Vánoc jako stresujícího shonu, útoků komerce nebo připomínky  něčeho bolestného. No, Vánoce si asi nelze naplánovat, stejně jako si nemůžeme nalinkovat život. Možná jsou to právě přílišné nároky, které na tyto svátky klademe. Vánoce nemusí být hned dokonalé a přesto snad v sobě mohou mít cosi skutečně kouzelného. Asi vás to u mě nepřekvapí, ale věřím na zázraky (a to nejen o Vánocích, ale po celý rok). A věřím, že se můžeme vynasnažit alespoň udělat jeden pro druhého něco milého a těšit se z toho, s kým máme to štěstí být. A takové okamžiky pak mohou být  pravými vánočními zázraky.


xx
Audrey
Modelka: náš pejsek Neri :). Model: Our dog Neri:) .                                           Hair by Pearl. Účes mi vytvořila Pearl.Sunday, December 1, 2013

Trains...

Railway station, tracks, the scent of  the faraway lands (even not so far away), board with train departures, new book, new place, new adventures...Sometimes you just know that it´s start of something new and maybe better? Thanks to that feeling even triffles can make me happy. And to me they are more important than they may seem. Spontaneous trip...the way somebody looks at me...song that exactly reflects my mood....tattoo from a chewing gum...woman who is trying to read the name of the book in my hands...random reunion...Christmas in the air...
Who´s going with me next time?

Nádraží, koleje, vůně dálek (i ne tak dalekých), čekací hala, tabule s odjezdy vlaků, nová knížka, nové místo, nové zážitky...Někdy prostě víte, že je to začátek něčeho nového a možná lepšího? K radosti mi potom stačí maličkosti, které pro mě v té chvíli znamenají víc, než se může zdát. Spontánní výlet...způsob, jakým se na mě někdo dívá...písnička, která úplně vystihuje mojí náladu...tetování ze žvýkačky...paní, která se snaží přečíst, co vlastně držím v ruce za knížku...náhodné setkání....Vánoce ve vzduchu...
Kdo jede příště se mnou?
XX
-Pearl
Sunday, November 10, 2013

Break Rules

Last night I couldn´t fell asleep. My phone was ringing. All incoming messages were saying that I was missing a great party. I didn’t care. I just put on Coldplay´s Green eyes and tried not think about a thing (It´s not possible btw!)…And I realized that I am lying in my bed just complaining about things I want but don´t have…I want to be in Venice right now. I want Haagen-Dazs ice-cream, I want a boyfriend who will love me for the way how weird I am.  I want to be more spontaneous. But what did I do to have those things? I got really mad at myself! I got up and for a start I took my sneakers and ran for the ice-cream, I gave some coins to the money-box with a sign on it „trip to somewhere“…We have to do stuff to achieve what we want and respect ourselves the way we are. Say it out loud! I am a romantic! I am a hippie! I am a pacifist! I am a dreamer! And yes I am little bit a crazy girl!
And that´s what I am trying to deal with now…

Minulou noc jsem nemohla usnout. Zvonil mi pořád mobil. Příchozí zprávy všechny říkaly, že přicházím o skvělou párty. Bylo mi to jedno. Pustila jsem si Green eyes od Coldplay a snažila se na nic nemyslet (mimochodem nejde to!)…A uvědomila si, že ležím v posteli a jenom si stěžuju, že nemám věci, které chci…Chci být teď v Benátkách. Chci teď mít Haagen-Dazs zmrzlinu. Chci kluka, který mě bude mít rád právě proto, jak divná jsem. Chci být víc spontánní. Ale co jsem udělala, abych měla tyhle věci? Naštvala jsem se sama na sebe! Vstala jsem a vzala tenisky a běžela pro tu zmrzlinu. Hodila jsem pár mincí do pokladničky s nápisem „výlet kamkoli“…Musíme něco udělat pro věci, které chceme. Musíme respektovat to, jací jsme. Řekněte nahlas, jací jste! Jsem romantička! Jsem Hippie! Jsem pacifistka! Jsem snílek! A ano, jsem trošku blázen!
Takže to teď pořád řeším…
XX
-Pearl

Sunday, November 3, 2013

Soho and Best Friends

More than twelve years ago an incredible person stepped into my life and became my faithful friend and support. I can always rely her on her. I am never sad with her for too long. Yes, it is my bff Nena :).
Few days ago she got the spontaneous idea to celebrate her birthday in Berlin so she booked this gorgeous hotel for us called Soho House. I loved the architecture and interiors which reflect interestingly the building´s history since 1928 with a slice of modern fabulous underground. I was amazed when I found a vintage gramophone and the record of my very favourite Florence in our room!

Před více než dvanácti lety do mého života vstoupila jedinečná osobnost, která se mi stala věrnou kamarádkou, oporou, na kterou jsem se mohla a můžu vždy spolehnout a se kterou nikdy nevydržím být dlouho smutná. Ano, je to moje nejlepší kamarádka Nena :).
Před pár dny dostala spontánní nápad oslavit své narozeniny v Berlíně a tak nám rezervovala úžasný hotel Soho House. Hrozně se mi líbila architektura a vybavení interiérů, které společně reflektovaly historii budovy od jejího otevření v roce 1928, přičemž jim byla dodána špetka moderního undergroundu. Nemohla jsem uvěřit svým čím, když jsem na našem pokoji našla vintage gramofon s deskou mojí oblíbené Florence!

xx
Audrey
Monday, October 28, 2013

What´s new with us


Co je nového? Neděli jsme strávily u babičky a oslavovaly její narozeniny. Nikdy nepřestaneme obdivovat, jak je stále aktivní a energická. Ve svých dvaaosmdesáti letech se stará o byt i chatu, řídí auto, podniká sama nejrůznější výlety a nepřestává být chic. Bez podpatků třeba nedá ani ránu (už víte, po kom to máme?). Vždycky říká: "Vždyť já vím, že to lidi nechápou a všichni mi říkají, ať už nosím jen pohodlnou obuv, ale dokud můžu chodit, holky, tak budu nosit svoje podpatky"! Už od malička nás rozesmívá svými vtípky a bláznivými, spontánními nápady a za to jí moc děkujeme.

What´s new with us? We spent this Sunday at our grandma´s celebrating her birthday. We can´t stop admiring how active and spirited she is. In her eighty-two years she takes care of an appartement and cottage, she drives, does many trips and doesn´t stop being chic. Without heels for instance she doesn´t leave home (do you know who we take after in this?). She always says: I know people don´t get it and everyone tells me to wear only comfortable shoes, now. But till I am able to walk, girls, I will rock my heels!" She has been making us laugh with her jokes and crazy spontaneous ideas since we were little and we are grateful to her for that very much.


xx
Audrey and Pearl

Rády bychom vám také ukázaly tuhle novou kosmetickou taštičku Sewlomax z TIFF. Má podle nás ideální velikost, roztomilý design s motivem rudých rtěnek a příjemný materiál. Vybraly jsme si jí, protože milujeme koncept etických módních značek. Sama designérka Sewlomax říká: "(..)Rozhodla jsem se zkombinovat vášeň, zkušenost a dovednost, abych vytvořila atraktivní a vtipnými motivy vyšité etické tašky. Ty vyrábím ve Spojeném království." Pro další produkty a značky, které ctí zásady "organický, veganský, etický, fair trade, recyklovaný, ekologický, přírodní a vyráběný přímo v místě zdroje produktu" klikněte zde: http://tiff.uk.com/ .

We would like to also show you this new make-up bag by Sewlomax from TIFF. It has ideal size, cute design with red lipsticks motive and nice material. We chose it because we love the concept of ethical fashion. The creator says:  "(...) I decided to mix my passion, experience and skill to create attractive and wittily stitched ethical bags which have been created by me in the UK." If you are looking for brands and products  following the principles of "organic, vegan, ethical, fair trade, recycled, eco, natural and manufactured locally to where the product is sourced" click here: http://tiff.uk.com/ .

 
 


           Tady zkouší Audrey skákat v lodičkách :D. Audrey is trying to jump in heels here :D.

Sunday, October 20, 2013

Picnic

   This time there are pictures from last automn picnic in Hvězda Garden. Sunset, soft grass, vintage mood and people you love...
Tentokrát pár fotek z posledního podzimního pikniku ve Hvězdě. Zapadající Slunce, měkká tráva, vintage nálada a lidi, které milujete...
 
Enjoy October!
Přejeme vám krásný říjen!
xx
Audrey and Pearl
 
 

 
 
 

 

Sunday, October 13, 2013

Designblok II.

Here is a post from yesterday´s Prague Designblok. As for fashion shows, the outfits by Hana Zárubová attracted our attention. They are elegant, asymmetrical, original, wearable and inspiring.
We spent yesterday with many interesting people, great bloggers, photographers and other artists: Thomas, Ina, Terka, Péťa, Adam, Kuba, Thomas and Nelson, photographer Alex or dancer Mark...And I have to say that  our lively discussion were most interesting for me. We talked about furs or BMI of models. We can already tell you that me and Pearl are preparing a new project here on the blog which will deal with stereotypes in (not only) fashion world and every one of you can become a part of it. More information later. So there is something to look forward to ;).

Přinášíme vám příspěvek z včerejšího Designbloku. Co se týče přehlídek, zaujaly nás modely Hany Zárubové: elegantní, asymetricky originální, nositelné a inspirující.
Včerejší den jsme strávily se zajímavými osobnostmi, skvělými blogery, fotografy a dalšími umělci:s Tomášem, Inou, Terkou, Péťou, Adamem, Kubou, Tomášem a Nelsonem, fotografem Alexem nebo tanečníkem Markem... A musím říct, že nejzajímavější pro mě asi bylo to, že jsme dost živě diskutovali o nejrůznějších tématech, které tak či onak souvisí s módou, jako třeba pravé kožichy  nebo BMI modelek a už teď vám můžeme prozradit, že v rámci blogu chystáme s Pearl nový projekt, který se bude týkat tematizace stereotypů v (nejen) módním světě a každý z vás se bude moci zapojit. Takže se máte na co těšit :).

Beautiful evening,
Krásný večer,

Vaše Audrey


All pictures taken by the great blogger Tomáš (http://www.tomaspacovsky.cz/).
Vše fotil šikovný bloger Tomáš http://www.tomaspacovsky.cz/.
Hana Zárubová:
Friday, October 11, 2013

Designblok

Our dear readers,
we want to show you few photos from Designblok Premier Fashion Week and our outfits. We are having such a great time: fashion shows, friends, designers, bloggers, cappuccinos, cocktails, outfits, inspiration, and much more. Stay tuned. :)
XX
 Milé čtenářky a milí čtenáři,
chceme vám ukázat pár fotek z Designblok Premier Fashion Week a také naše outfity. Máme se vážně skvěle: přehlídky, přátelé, návrháři, blogeři, kapučína, koktejly, inspirace a ještě mnohem víc. Brzy se zase ozveme. :)
XX
-Audrey and Pearl


   Jsme hrozně rády, že jsme se konečně potkaly s naší oblíbenou blogerkou Inou.
We are so glad that we have finally met our favourite blogger Ina

I am wearing an outfit that we invented with my friend and amazing photographer Cristine. Thanx! :*
Mám na sobě outfit, který jsme vymyslely s kamarádkou a skvělou fotografkou Cristinou. Děkuju! :*


Pearl and Kuba (photographer for Check Czech Fashion)
Pearl a Kuba (fotograf pro Check Czech Fashion)We love Klára Nademlýnská! Perfection. Do you agree with us? 
Milujeme Kláru Nedemlýnskou a její novou kolekci! Prostě dokonalost. Souhlasíte s námi?